Historiek

EERST EEN STUKJE VOORGESCHIEDENIS . . .

IGRETEC is een intercommunale.

Zoals de naam doet vermoeden, gaat het om een vereniging van steden en gemeenten om een gemeenschappelijk belang of een gemeenschappelijke doelstelling die ze nastreven, te verdedigen en te ontwikkelen. Enkele voorbeelden die tot ons ontstaan hebben geleid …

De burger helpen

In 1937 wordt de Intercommunale d’Œuvres Sociales pour la Région de Charleroi (I.O.S.) opgericht, een vereniging van drieëndertig gemeenten (*) die eenzelfde doelstelling nastreven: mensen helpen om een menswaardig en gezond bestaan te blijven leiden. In de loop der jaren richt ze een groot aantal instellingen met een sociale inslag op en baat ze die uit. We onthouden in het bijzonder de befaamde Maternité Reine Astrid in Charleroi, Cité de l’Enfance in Marcinelle en Rayon de Soleil (een centrum voor geriatrie en traumatologie).

In 1938 richt de Union Intercommunale des Consommateurs de Gaz et Electricité des Régions de Charleroi et du Centre, die in 1933 werd opgericht en waarbij eenendertig gemeenten (*) zijn aangesloten, drie intercommunale ondernemingen op: twee voor de distributie van elektriciteit en één voor de distributie van gas.

Krachten bundelen voor de heropbouw

De oorlog en de periode na de oorlog zorgen voor ingrijpende veranderingen op economisch en sociaal vlak. Gemeenten worden geconfronteerd met uiterst complexe problemen zoals waterdistributie, de ophaling en verwerking van huisvuil, de controle van voedingsmiddelen, de oprichting of hervorming van de radiodistributie, de hervorming van het openbaar vervoer enz.
Hoe moeten ze deze problemen oplossen en de hele regio redden zonder zich te verenigen?

GESCHIEDENIS . . .

Op zoek naar een gezamenlijke aanpak

In 1946 verenigen zeventig gemeenten (*) zich in een performant technisch instrument dat door het bundelen van krachten garant moet staan voor hun ontwikkeling en voor de beste dienstverlening: de Union Intercommunale pour l’Etude et la Gestion des Services Publics à Caractère Industriel et Commercial (I.E.G.S.P.).

Eén van haar voorzitters formuleert haar opdracht later kortweg als volgt: ‘Gewoonweg alles kunnen doen.’

De unie is deze filosofie altijd trouw gebleven en IGRETEC zet die traditie voort door een groot aantal geïntegreerde, onderling afhankelijke diensten te managen, in voortdurende wisselwerking en door verschillende disciplines te coördineren.

Een extra dimensie

Parallel hiermee legt de in 1964 opgerichte Association Intercommunale pour l’Aménagement du Territoire et le Développement Economique et Social des Régions de l’Est et du Sud du Hainaut (ADEC) zich toe op het inrichten van grote industriezones in de regio van Charleroi.

In 1985 ontstaat door het samengaan van de twee intercommunales officieel IGRETEC, de Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et Economiques.

In 2004 zet Intersud een deel van haar activiteiten stop. IGRETEC neemt deze over, samen met 28 ambtenaren van Intersud. Dat is de reden voor de oprichting van sector 5 ‘Economische en toeristische ontwikkeling van Zuid-Henegouwen’, waarvan de activiteiten op 27 juni 2013 aan die van sector 2 worden toegevoegd.

(*) Opmerking: voor de fusie van de gemeenten

VANDAAG

Dat is de reden waarom:

  • IGRETEC door de geschiedenis een geïntegreerde organisatie is en tegelijk fungeert als adviesbureau, als beheerder van een zuivere financieringsintercommunale, als instantie voor economische ontwikkeling en ruimtelijke ordening, als erkende saneringsinstantie voor de opvang en behandeling van afvalwater en voor het beheer van de ontwateringswerken;
  • deze ‘complete economische ontwikkelaar’ alle stappen en studies kan uitvoeren die nodig zijn om een project uit te voeren, inclusief de noodzakelijke coördinatie ervan ;
  • als adviesbureau en beheerder van een intercommunale kan IGRETEC haar klanten ook helpen bij het uitwerken van hun mono-  of multidisciplinaire projecten.