Controle motoren en inventarisatie

De intercommunale IGRETEC stelt Waalse steden en gemeenten al meer dan 60 jaar al haar ervaring met de inventarisatie en de controle van alle belastbare elementen ter beschikking, en in het bijzonder met de controle van industriële belastingen op drijfkracht en leegstaande gebouwen.

DRIJFKRACHT

Onze taak bestaat erin om de aangiftes en de activiteiten in verband met de belasting op drijfkracht te controleren.

We maken een nauwgezette inventaris van de installaties die zich op het grondgebied van de gemeente bevinden, om het reële geïnstalleerde vermogen te bepalen en het aantal gebruikte motoren exact te tellen. Op deze basis bepalen we de belastinggrondslag en de eventuele compensaties die Wallonië in het kader van het Marshallplan toekent.

Onze opdracht kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:

  • herziening van het reglement inzake de belasting op drijfkracht, die bestaat uit de controle van dit reglement en op het formuleren van een verbeteringsvoorstel om elke verwarring wat betreft de interpretatie door aangevers of hun raadslieden te vermijden;
  • ‘risicoloze’ controle, die bestaat uit het bijhouden van de aangiftes van alle belastingplichtigen om eventuele inbreuken op te sporen. Deze opdracht is ‘risicoloos’ voor de gemeente omdat IGRETEC enkel vergoed wordt op de eventuele meerwaarde van de opbrengst van de belasting;
  • permanente controle, die bestaat uit de periodieke controle van de activiteiten van de belastingplichtigen, veranderingen in het gebruik van motoren (tijdelijke bouwplaatsen, seizoensgebonden activiteiten, steengroeven enz.);
  • ‘omnium’-controle, waarbij de activiteiten van belastingplichtigen op een gegeven ogenblik worden gecontroleerd op basis van een aangifte;
  • gemengde controle, die bestaat uit een mix van de hiervoor vermelde formules.

Controle motoren

LEEGSTAANDE GEBOUWEN

Onze opdracht bestaat uit het controleren van de waarheidsgetrouwheid van de aangiftes voor de belasting op leegstaande gebouwen met het oog op de integrale inning van de belastingen die de steden en gemeenten krachtens de huidige wetgeving toekomen.

Door bezoeken te brengen aan de vermoedelijk leegstaande gebouwen van de verschillende aangevers voeren we er een nauwgezette controle van uit om:

  • na te gaan of de gebouwen of een deel ervan wel degelijk leegstaan;
  • de exacte oppervlakte te berekenen van de gebouwen die geheel of gedeeltelijk leegstaan.

Na iedere controleopdracht bezorgen we de gemeente automatisch een verslag.

Coordonnées

IN-HOUSE-RELATIES 
Tel : 071/202.306
@ : inhouse@igretec.com